بیش از یکصد دستگاه خودروی کلاسیک در شهر بندری نوشهر به نمایش گذاشته شد.