تجمع بیعت باولایت و نمایش اقتدار بسیج در شهرهای قائمشهر و رامسر

عکاسان(امیر اسدی -امیرحسین عمید) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

تجمع بیعت با ولایت و نمایش اقتدار بسیج شهرستان قائمشهر و رامسر برگزار شد.