نمایش خیابانی صحنه های عاشورا به همت بنیاد نیکوکاری دست های مهربان در پارکینگ روشن ساری برگزار شد.