همایش بین المللی تشکیل نیروی مقاومت جهانی در دهه امامت و ولایت همزمان باروز مقاومت اسلامی و سالروزشهادت شهیدمصطفی مازح باحضورراشدالراشدی-رئیس جنبش جهاداسلامی فلسطین و ناصرابوشریف -رئیس جنبش اسلامی بحرین در دهکده جهانی مقاومت کیاپی شهرستان میاندورود برگزار شد.