همایش شیرخوارگان حسینی (ع) در آستان مقدس امامزاده ابوطالب(ع) زیراب برگزار شد.