همایش پرشور حامیان  دکتر علی اصغر یوسف نژاد در مسجد شکوهی ساری برگزار شد.