khazarama 27 khazarama 27 (1) khazarama 27 (2) khazarama 27 (3) khazarama 27 (4) khazarama 27 (5) khazarama 27 (6) khazarama 27 (7) khazarama 27 (8) khazarama 27 (10) khazarama 27 (11) khazarama 27 (12) khazarama 27 (13) khazarama 27 (14) khazarama 27 (15) 21 17 18 19 20 22 23 24 26 27 30

همایش پیاده روی و بازی های بومی ومحلی بانوان به منظور گرامی داشت هفته زن در پارک ملل ساری برگزارشد.
این همایش با همکاری بسیج جمعه زنان سپاه ناحیه ساری، اداره تربیت بدنی و امور بانوان شهرداری ساری در چند قسمت ، شامل ؛ پیاده روی بانوان و مسابقه طناب کشی و گردو بازی برگزارشد.