انديشه و هنر در چوب

هنرمند چالوسی كه چهاردهه است كه به كار هنری با چوب می پردازد می گويد برای زنده نگهداشتن اين هنر نياز به حمايت مسؤولان صنايع دستی و منابع طبيعی دارد تا بتواند از چوب های مختلف الجنس جنگلی ابزار و وسايل چوبی بسازد.

آقای مبين نعيمايی عالی با انديشه و هنر چوب های دور ريخته و حتی غيرجنگلی را مصنوعات زيبای چوبی می سازد كه چند كاربرد دارد كه در اين وسايل از چسب و ميخ و رنگ استفاده نمی‌شود.

او با جمع‌آوری وسايل قديمی درودگری و نجاری كلكسيونی از اين ابزارها را نگهداری می‌كند .

اين هنرمند منبت كار در كارگاه گره چينی خود درب های چوبی با نقش های اسلامی از ايات قران كريم نيز می‌سازد .