ورزش صبحگاهی خانوادگی در بوستان ملل ساری برگزار شد

این برنامه ورزشی در اجرای طرح ملی فجر تا نوروز برگزار شد