ورزش صبحگاهی کارکنان دولت با حضور مدیران ورزشی با همکاری هیأت ورزش های همگانی استان مازندران در پارک شهرداری ساری برگزار شد.

لازم به ذکر است چهارشنبه‌ها، به عنوان روز ورزش صبحگاهی کارکنان دولت در مازندران تعیین شد.