ورود دستگاه قضا به موضوع تالاب نفتی فرح آباد ساری

عکاس (سید ولی شجاعی لنگری) خبرگزاری مهر

 

در پی انتشار گزارش خبرگزاری مهر، معاون دادستان و دبیر شورای حفظ بیت المال استان مازندران از تالاب نفتی ساری بازدید کردند.

با انتشار گزارش تصویری خبرگزاری مهر از تخریب، تعرض و تغییر کاربری در محدوده تالاب نفتی فرح آباد ساری، دادستانی مرکز استان و دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران بلافاصله با احضار مدیران ادارات مربوطه اعم از شهرداری، امور آب، محیط زیست، جهاد کشاورزی، بخشداری، منابع طبیعی و … ضمن اخذ توضیحات در خصوص موضوع و پس از بازدید میدانی از عرصه تالاب و اراضی مربوطه طی دستوراتی آن ادارات را مکلف به تهیه سوابق، نقشه، اسناد مالکیت، مجوزات صادره و سپس قلع و قمع اراضی تفکیک شده و اعاده به وضع سابق نمود. همچنین دستور بررسی و تعیین تکلیف مدیریت آب تالاب و ابنیه احداث شده و نیز درختان قطع شده و شرکت پیمانکار اجرای طرح تفریحی در آن تالاب را صادر کردند.