کرونا ؛خطر جدی برای سالمندان!

سالمندان در برابر بیماری کرونا بسیار آسیب پذیر هستند و این بی شک یک خطر جدی محسوب میشود.

یک سو به دلیل کاهش عملکرد ارگان های مختلف بدن و از دیگر سوی به علت وجود بیماری های مختلف که عموما در این گروه سنی شاهد آن هستیم، آنها در صورت مبتلا شدن به کرونا درمعرض عوارض شدید بیماری قرار می گیرند.

شاید کرونا #تلنگریست ،برای اینکه بیشتر حواسمون به بزرگترها و سالمندان در خانواده ها باشد.