وَرزا جنگ در چالوس

روزهای جمعه دارندگان ورزا (گاو نر) در حاشيه روستای سينوای چالوس گردهم می‌آيند تا گاوهای نر خود را به جنگ هم ببرند.

اين ورزا جنگ بدون هديه و جايزه بوده و ففط جنبه سرگرمي دارد.

اغلب دارندگان ورزا از روستاهاي اطراف چالوس و نوشهر هستند.

در اين برنامه مفرح افراد در سنين‌های مختلف برای تماشای ورزا جنگ به اين مكان می‌آيند.

گاو نر را در زبان تَبَری و زبان گیلکی” ورزا” می‌گویند.

ورزا جنگ از گذشته‌های دور به هنگام فراغت از کارهای زراعت و کشاورزی و مناسبت‌های مختلف انجام شده‌است، قبل از مسابقه گاوهای نر را برای مسابقه حاضر می‌کردند و برای اینکار سیر خام را به شاخ‌های گاو می‌زدند تا ضربه شاخ مؤثرتر و تیزتر شود.

صاحبان ورزاها دقت زیادی نسبت به این حیوانات می‌کنند، پس از آرایش دادن ورزا را با طناب دور گردن حیوان حلقه شده و به میدان مبارزه می‌آورند با به گردش درآوردن آن‌ها حمله‌ور می‌شوند، و همدیگر را فشار می‌دهند.

گاوداران نزدیک آن‌ها قرار گرفته و گاوهای جنگی را با چماق‌های کُلُفت و ضخیم خود تحریک می‌کنند و جنگ آن قدر ادامه دارد تا آنکه یکی از ان ورزاها فرار کند، یا بیفتد یا اینکه شدیداً مجروح شود.