پارك دوبل تخلف نيست بلكه جرم است

اعمال قانون را وظيفه پلیس میباشد در غيراينصورت با انسداد خيابان ها مواجه مي شويم ، مردم بايد بدانند پارك دوبل تخلف نيست بلكه جرم است.

توسعه فيزيكي شهرهاي بزرگ بويژه مراكز استاني همواره حضور بيشتر جمعيت ثابت و موقت را به دنبال داشته و اين حضور و به دنبال آن افزايش خودروهاي شخصي، معضلي به نام پارك خودرو و ترافيك در نقاط متراكم شهري را تاحدودي اجتناب ناپذير مي كند.

نبود پاركينگ هاي مجهز و استاندارد با فضاي كافي براي توقف خودروها، ساخت بي رويه ساختمان هاي تجاري و پزشكي در كنار منازل مسكوني بدون پيش بيني بحث هاي ترافيكي پيامدهايي شامل ازدحام، پارك دوبل و ترافيك را درپي داشته است كه اينها خود عوارض ديگري همچون هدررفتن مقادير هنگفتي سوخت و نيز اتلاف وقت را به دنبال دارد.

مردم همواره با پارك خودرو در خيابان ها مشكل دارند كه اين مساله موجب افزايش پارك دوبل در حاشيه خيابان و افزايش بارترافيكي خیابان های ساری شده است.

به نظر مي رسد در كنار تامين فضاي ضروري براي پارك وسايل نقليه، فرهنگ سازي نيز مقوله اي كارگشا در حل معضلات ترافیکی شهر بویژه پارک دوبل در خیابان های یک طرفه شهر ساری باشد.

برگرفته از گرارش خبرگزاری ایرنا(۵ شهریور 1396)