طرح پاکسازی ساحل فرح آباد ساری توسط کانون دانشجویی طبیعت آرام دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.