n00210140-r-b-000 n00210140-r-b-001 n00210140-r-b-002 n00210140-r-b-003 n00210140-r-b-004 n00210140-r-b-005 n00210140-r-b-008 n00210140-r-b-009 n00210140-r-b-010 n00210140-r-b-011 n00210140-r-b-013

zz zz (1)

پنجمین مرحله پاکسازی ساحل محمودآباد با حضور دوست‌داران طبیعت و اعضای کانون مردم‌نهاد جوانان وارث‌زمین  برگزار شد.