بوتولیسم عامل مرگ و میر پرنده گان مهاجر شناسایی شده است.

عوامل مختلفی برای تولید سم در خلیج گرگان ذکر کرده اند که البته علت مقدم و ابتدایی کاهش سریع میزان آب خلیج است. چند سالی است که بصورت مداوم هشدار داده می شود اما هیچ کار موثری برای بهبود وضعیت خلیج صورت نمی گیرد.

این وضع بیشتر از یک مشکل ، فاجعه ای را بار خواهد آورد که منطقه چند صد کیلومتری را در بر می گیرد.