رخ نمایی پاییز هزار رنگ در ساری پایتخت گردشگری اکو 2022

ریزش برگ درختان در فصل پاییز زیبایی خاصی به معابر و پارک های سطح شهر ساری می دهد.

اگر چه ریزش برگ های پاییزی، زیبای های خاصی دارد ولی تلاش کارگران خدمات شهری در راستای جمع آوری این برگها در فصل پاییز دو چندان می شود اما با عدم جمع آوری این برگ ها می توان از نگاه دیگر به این موضوع پرداخت که این برگ ها چه زیبای هایی را به خیابان های شهر ساری بخشیده است.

درخصوص جمع آوری برگ های پاییزی در معابر شهر ساری باید گفت با توجه به اینکه این برگ ها در هنگام بارش باران در سطح شهر موجب مسدود شدن کانال های هدایت آب های سطحی می شود، جمع آوری نکردن آن در سطح شهر به واسطه آب گرفتگی معابر امکانپذیر نیست. اما می تواند در قسمت های از شهر که این برگ ها باعث آبگرفتگی نمی شوند از جمع آوری آنها خودداری کرد تا این زیبای طبیعی در مرکز استان مازندران دوچندان شود.