همه ساله با آغاز فصل سرما، کاکایی ها این پرندگان مهاجر، با سفر به شمال کشور، رودخانه «چشمه کیله» تنکابن در غرب مازندران را برای زیستگاه خود انتخاب می کنند.

این فرصت می تواند زمینه ساز توسعه صنعت گردشگری در منطقه باشد. سالهای زیادی است که این پرندگان مهمان مردم تنکابن هستند و در کنار هم زندگی میکنند.