photo_2016-07-13_20-07-02 photo_2016-07-13_20-07-05 photo_2016-07-13_20-07-20 photo_2016-07-13_20-07-40 photo_2016-07-13_20-07-43 photo_2016-07-13_20-07-47 photo_2016-07-13_20-07-50 photo_2016-07-13_20-09-06 photo_2016-07-13_20-09-09 photo_2016-07-13_20-09-13 photo_2016-07-13_20-09-17 photo_2016-07-13_20-09-19 photo_2016-07-13_20-09-22 photo_2016-07-13_20-09-25 photo_2016-07-13_20-09-28 photo_2016-07-13_20-09-34 photo_2016-07-13_20-09-36 photo_2016-07-13_20-09-44 photo_2016-07-13_20-09-48 photo_2016-07-13_20-09-51 photo_2016-07-13_20-09-53

غلامرضا سیاوشی قریب ۳۰ سال است که به شیوه سنتی جارو می سازد و هم اکنون در بازنشستگی است.
شغلی که این روزها به خاطر وجود ابزار مدرن و هم چنین عدم رغبت مردم برای خرید و در نتیجه کسادی فروش آن رو به فراموشی می رود.
انجمن سینمای جوان در ساری با حمایت از پروژه ی دانشجویی مستندی کوتاه سعی در معرفی این شغل در حال فراموشی و این مرد شریف در مستند کوتاه جارو به کارگردانی سیما اسحاقی دارد.