تصاویر خبرگزاری فارس  عکس: امین فائضی
img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7 img8 img9 img10 img11 img12 img13 img14 img15 img16 img17
تصاویر خبرگزاری مهر  عکس: محمدرضا دهداری
IMG16014651 IMG16014686 IMG16014724 IMG16014802 IMG16014824 IMG16014850 IMG16014878 IMG16015385 IMG16015465 IMG16015524 IMG16015576 IMG16015627 IMG16015679 IMG16015730

نجمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر نئو تئوری دهکده جهانی معرفت  در شیراز برگزار شد.