پویش ته سیگارت را با خودت ببر با همکاری شورای شهر و سمن های محیط زیستی قائمشهر، کرج، گرگان و تهران با محوریت جمع آوری ته سیگارهای رها شده در قائمشهر برگزار شد.