برگهای پاییزی پوشیده شده در خیابان سعدی شهر ساری، جلوه های زیبای پاییزی ایجاد کرد