کاروان سلامت خیریه همت عالی مازندران در روستای رودبارکلا ساری

عکاس (ارسالی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

 

یکصد و هفتادو چهارمین برنامه جهادی کاروان سلامت خیریه همت عالی مازندران درروستای رودبارکلا بخش کلیجانرستاق شهرستان ساری