کارگاه راهکار های نوین تبلیغاتی و بازاریابی در توسعه گردشگری همراه با ثبت هیرکانی در ساری

به گزارش خزرنما به نقل از مدیر عامل موسسه گردشگری آسمان پرواز رها پیشگام ایرانیان مازندران با سمیه محمودی کوچکسرایی در کارگاه راهکار های نوین تبلیغاتی
با حضور استاد برجسته عرفان فکری با بیان اینکه اجرای کارگاه در حوزه بازاریابی و تبلیغات گردشگری در مازندران نقش بسزایی در جلب گردشگر در این استان دارد افزودن بازاریابی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی شامل پیش بینی نیاز ها و جلب رضایت گردشگران فعلی و اتی به طوری که تمامی افراد فعال در این حوزه در رقابت و تعامل با یکدیگر قرار میدهد
سمیه محمودی- مدیر عامل موسسه گردشگری آسمان پرواز رها پیشگام ایرانیان مازندران با تبریک به ثبت جهانی جنگل های هیرکانی و با تاکید بر توسعه گردشگری مازندران از منظر توسعه پایدار افزود: در پی ثبت جنگل های هیرکانی ما باید اماده پذیرش گردشگران خارجی باشیم یکی از مهم ترین نیاز ما ب برنامه ریزی در این حوزه میباشد.
محمودی همچنین گفت: در سالهای اخیر مازندران کمترین ورودی گردشگران را داشته با اجرای کارگاه ها در حوزه بازاریابی و به همراه ثبت جهانی جنگل های هیرکانی امیدواریم در آینده با ورودی بیشتر گردشگران مواجه باشیم