کارگاه علم تمرین و برنامه نویسی ورزشی با حضور دکتر حسین طاووسی دبیر فدراسیون ورزش های همگانی و روهام ابوطالبی نماینده انجمن پزشکان ورزشی ایران در استان مازندران در قائمشهر برگزار شد.
این کارگاه یک روزه با تدریس دکتر حجت کاظمینی -دکترای مدیریت ورزشی راهبردی و استراتژیک و هیات علمی دانشگاه و با اعطای گواهینامه دو زبانه از انجمن پزشکان ورزشی ایران برگزار شد.