مشارکت بانوان و اعضای تشکلهای غیردولتی حامی منابع طبیعی محیط زیست غرب مازندران در امر کاشت نهال های جنگلی در منطقه انباردار رامسر از ارتفاعات این شهرستان با حضور مسئولان منابع طبیعی غرب استان مازندران