photo_2016-10-22_22-54-37 photo_2016-10-22_22-54-41 photo_2016-10-22_22-54-44 photo_2016-10-22_22-54-47 photo_2016-10-22_22-54-48 photo_2016-10-22_22-54-50 photo_2016-10-22_22-54-52 photo_2016-10-22_22-54-54 photo_2016-10-22_22-54-56 photo_2016-10-22_22-55-00  photo_2016-10-22_22-55-04 photo_2016-10-22_22-55-06 photo_2016-10-22_22-55-08 photo_2016-10-22_22-55-09 photo_2016-10-22_22-55-11 photo_2016-10-22_22-55-20 photo_2016-10-22_22-55-21 photo_2016-10-22_22-55-23 photo_2016-10-22_22-55-35 photo_2016-10-22_22-55-37 zz-2 zz-3 zz-4 zz-7 zz-8 zz-9 zz-11 photo_2016-10-22_22-55-02

کرانه شمال با حضور مدیر کل گردشگری، کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار کرد:
“کران تا کرانه ” اولین میزگرد تحلیلی کارشناسی صنعت گردشگری
نشریه کرانه شمال برنامه مطبوعاتی “کران تا کرانه ” را به منظور بررسی وتحلیل کارشناسی صنعت گردشگری با ظرفیت ها و چالش های گردشگری در مازندران برگزار می نماید. اولین میزگرد از این سلسله برنامه با حضوردکتر بزرگ نیا مدیر کل گردشگری،میراث فرهنگی وصنایع دستی مازندران، مهندس سید غلامرضا بنی احمد ساروی، دکتر حامد بریمانی و دکتر مجید قربانی کارشناسان و اساتید دانشگاه در خصوص عملکرد این حوزه در موضوعات مختلف وهمچنین فرصت ها و تهدید ها برگزار شد.
گفتنی است: این میزگرد با سرفصل های مختلف درصنعت گردشگری هر دوهفته یکبار با حضور مسئولان مربوطه وکارشناسان واساتید دانشگاه برای بررسی دقیق راهکارهای توسعه این صنعت و تدوین برنامه جامع و هدفمند نقشه راه توسعه گردشگری برگزار می گردد.