جهادگران قرارگاه مردمى سلمان مرکز استان در پاکسازی و کمک رسانی به روستای سیل زده آبمال ساری درحال فعالیت می باشد