براساس طرح فاصله گذاری اجتماعی در استان مازندران تردد ماشین‌های غیر بومی در فریدونکنار و آمل ممنوع میباشد.