اجرای زنده خواننده مشهور کشور ” رضا صادقی” در محمودآباد برگزار شد.