كنسرت محسن ابراهيم زاده در ساری برگزار شد

محسن ابراهيم زاده در سينما سپهر ساری در 4 سانس طی دو روز اجرا به روی صحنه رفت .