اجرای زنده “مسیح و آرش” هنرمندان موسیقی پاپ کشور در سینما سپهر ساری برگزار شد.