اجرای زنده گروه موسیقی محلی ماتینا به خوانندگیعلی اشکیوا و داود متولی و همچنین سرپرستی زهرا نبوی در سالن سلمان هراتی فرهنگ و ارشاد ساری برگزار شد.