در 6 روز فعالیت غرفه خزرنما در نمایشگاه کتاب و رسانه های مازندران ،کودکان بازدید کننده از این پایگاه خبری با طرح های پیشنهادی خودشان توسط مریم هدایتی- هنرمند باسابقه نقاشی روی صورت شهرستان ساری طراحی شدند.