یادواره پنچ شهید روستای واسوکلای شهرستان جویبار برگزار شد.