یادواره  ۱۷۴۴ شهید شهرستان بابل با سخنرانیحجت السلام صدیقی (امام جمعه موقت تهران)و بامداحی حاج محمدرضا بذری در مصلی بزرگ شهرستان بابل برگزار شد.