DSCF8334 copy DSCF8335 copy DSCF8336 copy DSCF8338 copy DSCF8339 copy DSCF8340 copy DSCF8341 copy DSCF8342 copy DSCF8343 copy DSCF8344 copy DSCF8345 copy DSCF8347 copy DSCF8348 copy DSCF8349 copy DSCF8351 copy DSCF8352 copy DSCF8355 copy DSCF8356 copy DSCF8357 copy DSCF8358 copy DSCF8360 copy DSCF8361 copy DSCF8362 copy DSCF8365 copy DSCF8367 copy DSCF8368 copy DSCF8369 copy DSCF8371 copy DSCF8379 copy DSCF8383 copy DSCF8385 copy DSCF8386 copy DSCF8387 copy DSCF8388 copy DSCF8391 copy DSCF8392 copy DSCF8396 copy DSCF8397 copy DSCF8400 copy DSCF8401 copy DSCF8404 copy DSCF8405 copy DSCF8406 copy DSCF8407 copy DSCF8408 copy DSCF8409 copy DSCF8413 copy DSCF8414 copy DSCF8422 copy DSCF8425 copy DSCF8426 copy DSCF8428 copy DSCF8434 copy DSCF8437 copy DSCF8440 copy DSCF8443 copy DSCF8444 copy DSCF8445 copy DSCF8446 copy DSCF8450 copy DSCF8452 copy DSCF8453 copy DSCF8454 copy DSCF8456 copy DSCF8459 copy DSCF8461 copy DSCF8463 copy DSCF8464 copy DSCF8468 copy DSCF8469 copy DSCF8475 copy DSCF8483 copy DSCF8484 copy DSCF8486 copy DSCF8487 copy DSCF8494 copy DSCF8498 copy DSCF8500 copy DSCF8505 copy DSCF8509 copy DSCF8511 copy DSCF8512 copy DSCF8515 copy DSCF8516 copy DSCF8517 copy DSCF8518 copy DSCF8520 copy DSCF8521 copy DSCF8523 copy DSCF8525 copy DSCF8526 copy DSCF8527 copy DSCF8529 copy DSCF8530 copy DSCF8532 copy DSCF8533 copy DSCF8536 copy DSCF8543 copy DSCF8545 copy DSCF8547 copy DSCF8551 copy DSCF8552 copy DSCF8554 copy DSCF8557 copy DSCF8560 copy DSCF8566 copy DSCF8569 copy DSCF8571 copy DSCF8572 copy DSCF8578 copy DSCF8597 copy DSCF8600 copy DSCF8615 copy DSCF8618 copy

 

یادواره شهدای کارمند مازندران و رونمایی از سند هویتی سردار شهید علیرضا نوری و   تقدیر از خانوداه

یادواره ۶۴ شهید كارمند استان مازندران در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) ساری با محوریت سردار شهید علی رضا نوری شهید شاخص قشر کارمند با حضورسردار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و حاج صادق آهنگران  و خانوداه شهدای کارمند مازندران برگزار شد.