بارش نخستین برف زمستانی در منطقه دودانگه شهرستان ساری