امروز : پنجشنبه 3 بهمن 1398
نشست خبری معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات مازندران

نشست خبری معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات مازندران

عکاس محمد سلطانی منبع فارس استان
نشست مشترك فرمانداران و اعضاي ستاد انتخابات مازندران

نشست مشترك فرمانداران و اعضاي ستاد انتخابات مازندران

منبع روابط عمومی استانداری مازندران