امروز : جمعه 9 اسفند 1398
سرنوشت کارخانه های استان مازندران بعد از تعطیلی

سرنوشت کارخانه های استان مازندران بعد از تعطیلی

عکاس مصطفی شانچی منبع ایسنا