امروز : دوشنبه 28 بهمن 1398
بازدید استاندار مازندران از بندر امیرآباد

بازدید استاندار مازندران از بندر امیرآباد

عکاس احسان فضلی منبع ایرناساری
بازدید استاندار ولگاگراد فدراسیون روسیه از بندر امیرآباد

بازدید استاندار ولگاگراد فدراسیون روسیه از بندر امیرآباد

عکاس غللامرضا رضایی منبع فارس استان
افتتاح طرح ها و پروژه های بندر امیرآباد با حضور مسولین

افتتاح طرح ها و پروژه های بندر امیرآباد با حضور مسولین

منبع روابط عمومی استانداری مازندران