امروز : دوشنبه 4 مرداد 1400
مراسم احیای شب 21ماه رمضان در بیمارستان قلب ساری

مراسم احیای شب 21ماه رمضان در بیمارستان قلب ساری

عکاس جعفری- غضنفری منبع مهر-ایلنا