امروز : جمعه 3 بهمن 1399
تشییع پیکر شهید مدافع حرم “محمد بلباسی” در قائمشهر

تشییع پیکر شهید مدافع حرم “محمد بلباسی” در قائمشهر

عکاس بلباسی-قنبرلو منبع سیما-مهر
تشییع پیکر شهید مدافع حرم  “رضا حاجی زاده” در آمل

تشییع پیکر شهید مدافع حرم “رضا حاجی زاده” در آمل

عکاس خسروی- بابایی منبع میزان-سیما
تشییع پیکر شهید مدافع حرم  “حسن رجایی فر” در بابل

تشییع پیکر شهید مدافع حرم “حسن رجایی فر” در بابل

عکاس یاسر نتاج منبع صداو سیما-ایرنا
تشییع پیکر شهید مدافع حرم “محمود رادمهر” در ساری

تشییع پیکر شهید مدافع حرم “محمود رادمهر” در ساری

عکاس ذبیحی- کاشی پور- شکوهی- دردانه