امروز : پنجشنبه 7 بهمن 1400
آغاز فعالیت صیادان “پره ” در دریای فرح آباد ساری

آغاز فعالیت صیادان “پره ” در دریای فرح آباد ساری

عکاس احسان فضلی منبع ایرنا استان