امروز : سه شنبه 8 مهر 1399
جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان مازندران

جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان مازندران

عکاس جعفری - غضنفری منبع خزرنما
کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان مازندران

کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان مازندران

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
حضور یک روزه مدیرکل امور بانوان استانداری در شهرستان نور