امروز : یکشنبه 15 تیر 1399
حضور کاروان زیر سایه خورشید در شهرداری منطقه 2 ساری

حضور کاروان زیر سایه خورشید در شهرداری منطقه 2 ساری

عکاس سورنا بینایی - محمد کاظمی