امروز : پنجشنبه 7 بهمن 1400
ساخت جهادی مسکن محرومین در روستای خوشاب ساری

ساخت جهادی مسکن محرومین در روستای خوشاب ساری

عکاس فاطمه کواکبیان منبع خزرنما