امروز : شنبه 27 شهریور 1400
مراسم چپی زنی و قرق شکنی در آبندان رودبست بابلسر

مراسم چپی زنی و قرق شکنی در آبندان رودبست بابلسر

عکاس کیوان یوسف پوری منبع صداو سیما
مراسم قرق شکنی ماهیگیری در روستای رمنت بابل

مراسم قرق شکنی ماهیگیری در روستای رمنت بابل

عکاس کیوان یوسف پوری منبع صداوسیما
قرق شکنی ماهیگیری در آببندان روستای رمنت شهرستان بابل

قرق شکنی ماهیگیری در آببندان روستای رمنت شهرستان بابل

عکاس نادر گنجیان منبع صداو سیما