امروز : پنجشنبه 3 بهمن 1398
افتتاح خانه خبرنگاران ساری همزمان با روز خبرنگار

افتتاح خانه خبرنگاران ساری همزمان با روز خبرنگار

عکاس فلاح- ذبیحی- عبدالله زاده-دردانه